Lög Keilufélags Reykjavíkur.

1. gr. Félagið heitir Keilufélag Reykjavíkur, skammstafað K.F.R.

2. gr. Markmið þess er að stuðla að iðkun keilu og glæða áhuga á þeirri íþrótt.

3. gr. Félagsmaður getur hver sá orðið sem greiðir félagsgjald til félagsins.

4. gr. Árgjald félagsins skal ákveða á aðalfundi ár hvert.

5. gr. Gjalddagi félagsgjalda er 1. júní en eindagi 15. september ár hvert. Hafi félagsmaður ekki greitt á eindaga ber að setja hann á sérstakan lista yfir óhlutgenga félaga, er ekki hafa leyfi til að keppa fyrir hönd félagsins, uns gjaldið er greitt.

6. gr. Stjórn félagsins skipa fimm menn; formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnandi. Stjórnin skal kosin skriflega á aðalfundi þannig: Formaður kosinn sér, aðrir saman eftir uppásstungum og skipta þeir með sér verkum. Þá skal kjósa tvo varamenn og einnig tvo endurskoðendur. Formaður skal kosinn til eins árs í senn, en aðrir stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára, þrír hvert ár, þ.e. tveir aðalmenn og einn varamaður.

7. gr. Stjórninni ber að gæta hagsmuna félagsins í öllum greinum. Hún hefur umráð yfir eignum þess og boðar til fundar. Samþykki minnst þriggja stjórnarmanna þarf til að skuldbinda félagið. Stjórnin getur vikið mönnum úr félaginu, áliti hún framkomu þeirra félaginu til vansa. Þó getur viðkomandi óskað þess að málið verði tekið fyrir á félgasfundi.

8. gr. Reikningsár félagsins er frá 1. janúar til 31. desember.

9. gr. Aðalfund skal halda í mars ár hvert og aukafund svo oft sem þurfa þykir eða ef skrifleg ósk kemur frá eigi færri en 10% félagsmanna. Til aðalfundar skal boða með minnst 14 daga fyrirvara með fréttabréfi og/eða auglýsingum í keilusölum og er hann lögmætur án tillits til hve margir mæta. í fundarboði skal greina sundurliðaða dagskrá. Á aðalfundi skal kjósa fundarstjóra og fundarritara. Meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála, en ef atkvæði eru jöfn telst málið fellt.

10. gr. Störf aðalfundar eru: 1. Skýrsla stjórnar um störf og framkvæmdir á síðastliðnu ári. 2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til samþykktar. 3. Stjórnarkosing. 4. Kosing enurskoðenda. 5. Kosning fulltrúa og varafulltrúa í þau samtök sem félagið er aðili að. 6. Ákvörðun félagsgjalda. 7. Önnur mál.

11. gr. Til lagabreytinga þarf samþykki aðalfundar eða aukaaðalfundar og skal tillögu hafa verið getið í fundarboði.

12. gr. Hætti félagið störfum skal íþróttabandalag Reykjavíkur varðveita eigur þess.

13. gr. Lögum þessu má ekki beyta nema með samþykki 2/3 hluta atkvæða á lögmætum aðalfundi. Þó má ekki breyta ákvæðum annarar og tólftu greinar. Þannig samþykkt á aðalfundi KFR 1995. Breyting á 9. grein um dagsetningu aðalfundar.